Zásady spracúvania osobných údajov spoločnosti The Brothers s.r.o. .

Tieto zásady spracúvania osobných údajov sa riadia zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov

Vaša integrita je pre nás dôležitá. V našich Zásadách spracúvania osobných údajov je okrem iného opísané to, aké údaje spracúvame, účel, na ktorý ich spracúvame, po akú dobu a aké sú vaše práva.

Prevádzkovateľ osobných údajov

Firma  The Brothers s.r.o., Tehelná 292, 093 03 Vranov nad Topľou, je prevádzkovateľom osobných údajov zákazníkov spracúvaných firmou The Brothers s.r.o. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, aby osobné údaje boli spracúvané v súlade s platnou legislatívou. Spoločnosť The Brothers s.r.o. so sídlom Tehelná 292, 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika (ďalej len " The Brothers s.r.o. "), môže byť príjemcom osobných údajov spracúvaných spoločnosťou  The Brothers s.r.o.

Aké osobné údaje spracúvame o zákazníkoch a prečo?

V tejto časti sú opísané účely, na aké spracúvame osobné údaje, aké kategórie osobných údajov spracúvame na tieto účely a právne základy, na základe ktorých vykonávame takéto spracúvanie osobných údajov zákazníkov spoločnosti The Brothers s.r.o.

1) Na spracovanie objednávok/nákupov

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • dodanie objednaných/zakúpených výrobkov (vrátane upozornenia na doručenie alebo poskytovania informácií o dodávke);
 • identifikácia a overenie veku;
 • spravovanie platieb (vrátane analýzy toho, ktoré platobné riešenia je vhodné ponúkať);
 • spravovanie prípadov vrátenia tovaru, sťažností a problémov so zárukou.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • informácie o platbe (napr. referencia transakcie, dátum transakcie,
 • história platieb;
 • informácie o objednávke, napr. aký výrobok bol objednaný alebo či sa má doručiť na inú adresu.

Právny základ: plnenie z kúpnej zmluvy.

2) Na spravovanie a vedenie vášho používateľského účtu

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • overenie na účel prihlásenia;
 • identifikácia a overenie veku;
 • zabezpečenie správnosti a aktuálnosti údajov;
 • sledovanie histórie nákupov;
 • spravovanie nastavení a údajov o histórii platieb a možnostiach platieb;
 • zabezpečenie uloženia nákupných zoznamov, odporúčaní pre nákupné zoznamy alebo podobných opatrení, ktoré vám uľahčujú nakupovanie. Na tento účel sa vykonávajú analýzy.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • používateľské meno a heslo;
 • história nákupov;
 • história platieb;

Právne základy:

Registrovaní zákazníci: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na spracovaní vášho používateľského účtu.

3) Na propagáciu výrobkov a služieb

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • zobrazovanie relevantných odporúčaných výrobkov, navrhovanie nákupných zoznamov, pripomenutie zabudnutého alebo nespracúvaného obsahu online nákupného košíka alebo uloženie nákupných zoznamov na zjednodušenie budúcich nákupov alebo podobné opatrenia;
 • odosielanie priameho marketingu prostredníctvom e-mailu, SMS správ, sociálnych médií a podobných elektronických komunikačných kanálov, ako aj pošty, vrátane propagácií partnerov pre existujúcich zákazníkov, ktorí nie sú členmi vernostného programu. Napríklad prostredníctvom realizácie kampaní alebo odosielania ponúk a pozvánok na udalosti, a to: všetkým zákazníkom, konkrétnemu segmentu zákazníkov (napr. ženy/muži vo veku 20 - 40 rokov žijúci na Slovensku) alebo jednotlivým zákazníkom.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • informácie o tom, ako zákazník používa web spoločnosti a ďalšie digitálne kanály;
 • informácie o uskutočnených nákupoch;
 • používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev).

S cieľom porozumieť tomu, aký druh marketingu alebo priameho marketingu máme použiť, analyzujeme tieto skutočnosti:

 • spôsob, akým je používaný web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek a adresa bydliska;
 • výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právne základy:

Registrovaní zákazníci - súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem.

Neregistrovaní zákazníci - oprávnený záujem.

Príjemcovia e-mailov s novinkami a návštevníci webu - súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem.

Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na propagácii výrobkov a služieb.

5) Na spravovanie rezervácie služieb (napr. osobný nákup a podobne)

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • spravovanie rezervácií, opakovaných rezervácií a zrušení;
 • zabezpečenie komunikácie o rezerváciách a odosielania pripomenutí služby.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (e-mail, telefónne číslo);
 • informácie, ktoré sa rozhodnete poskytnúť, aby pre vás poskytovateľ služby mohol pripraviť službu.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a uzatvorenie kúpnej zmluvy (predzmluvný vzťah). Spracúvanie je nevyhnutné, aby sme mohli plniť svoje záväzky.

6) Na spravovanie prípadov poskytovania služieb zákazníkom

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • komunikácia so zákazníkom a reagovanie na požiadavky podané v rámci služieb zákazníkom telefonicky alebo prostredníctvom digitálnych kanálov (vrátane sociálnych médií);
 • identifikácia;
 • prešetrenie sťažností a prípadov poskytovania podpory (vrátane technickej podpory).

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • Vaša korešpondencia;
 • informácie o dátume nákupu, mieste nákupu alebo chybách výrobkov/sťažnostiach;
 • používateľské údaje z časti Moje stránky, napríklad pri problémoch s prihlásením;
 • technické údaje o vašom zariadení potrebné na poskytovanie podpory;

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho záujmu na spravovaní prípadov poskytovania služieb zákazníkom.

7) Na plnenie zákonných povinností (napr. v súvislosti s požiadavkami zákona o účtovníctve, občianskeho zákonníka - zodpovednosť za výrobky, bezpečnosť výrobkov a predpisov na ochranou osobných údajov)

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • na plnenie zákonných povinností spoločnosti The Brothers s.r.o. vyplývajúcich zo zákonov, súdnych alebo administratívnych rozhodnutí. Takéto požiadavky sa môžu týkať zodpovednosti za výrobky a bezpečnosti výrobkov. Ide napr. o zabezpečenie informovanosti verejnosti a zákazníkov ohľadom rizík spojených s výrobkami a stiahnutí výrobkov z trhu, napríklad v prípade vád alebo ohrozenia zdravia, alebo ak to vyžadujú právne predpisy týkajúce sa účtovníctva alebo boja proti praniu špinavých peňazí.

Na vyššie uvedený účel môžeme spracúvať nasledovné kategórie osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko;
 • kontaktné informácie (adresa, e-mail, telefónne číslo);
 • vaša korešpondencia;
 • informácie o dátume nákupu, mieste nákupu, chybách/sťažnostiach týkajúcich sa výrobkov;
 • používateľské údaje pre časť Moje stránky;
 • informácie o platbe.

Právny základ: splnenie zákonných povinností.

8) Na zhodnotenie, vývoj a vylepšovanie našich služieb, výrobkov a systémov pre celú komunitu zákazníkov

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • zvýšenie praktickosti služieb pre používateľov, napríklad zmena používateľského rozhrania na zjednodušenie toku informácií alebo zvýraznenie funkcií bežne používaných na našich digitálnych kanáloch;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vylepšovanie výrobkov a logistických tokov, napr. prostredníctvom predpovede nákupov, skladových zásob a dodávok;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na budovanie a vylepšovanie nášho sortimentu výrobkov;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vývoj a vylepšovanie efektívnosti našich zdrojov z hľadiska životného prostredia a udržateľnosti, napr. zvýšením efektivity nákupov a plánovania dodávok;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na plánovanie nových pobočiek predajní a skladov;
 • poskytovanie možnosti zákazníkom ovplyvniť poskytovaný sortiment;
 • tvorba doplňujúcej dokumentácie na vylepšovanie našich IT systémov s cieľom zvýšenia celkovej bezpečnosti pre našich návštevníkov a zákazníkov.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev);
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • vaša korešpondencia a spätná väzba týkajúca sa služieb a výrobkov;
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma;
 • informácie o vašej interakcii so spoločnosťou, t. j. akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.

Na tieto účely vykonávame všeobecné analýzy v agregovanej forme, t. j. nie na úrovni jednotlivcov. Týkajú sa týchto oblastí:

 • spôsob, akým je používaný náš web a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky alebo časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek;
 • geografická oblasť a/alebo demografická charakteristika;
 • spätná väzba týkajúca sa našich služieb a výrobkov a výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov;
 • údaje zo zariadení zákazníkov a technické nastavenia.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov a oprávnený záujem. Spracúvanie je nevyhnutné na zabezpečenie nášho aj vášho oprávneného záujmu na vyhodnocovaní, vývoji a vylepšovaní našich služieb, výrobkov a systémov.

9) Na prevenciu zneužitia služby alebo na prešetrenie a prevenciu trestných činov voči spoločnosti

Nižšie uvedené osobné údaje spracúvame na vyššie uvedený účel, ktorý zahŕňa:

 • prešetrenie alebo prevencia podvodov alebo iných priestupkov, napr. prostredníctvom nahlasovania incidentov v predajniach;
 • prevencia spamu, phishingu, obťažovania, neoprávneného prihlásenia do používateľských účtov alebo iných zakázaných činností;
 • zabezpečenie a ochrana nášho IT prostredia proti útokom a iným zásahom.

Na vyššie uvedený účel spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • údaje o nákupoch a používateľom vygenerované údaje (napr. história kliknutí a návštev);
 • údaje zariadení používaných zákazníkom a nastavenia, napríklad nastavenia jazyka, IP adresa, nastavenia prehliadača, časové pásmo, operačný systém, rozlíšenie obrazovky a platforma;
 • informácie o spôsobe používania našich digitálnych služieb.

Právny základ: splnenie zákonných povinností, ak existujú, prípadne oprávnený záujem (ak neexistujú zákonné povinnosti), ak je spracúvanie nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu na prevencii zneužitia služby alebo prešetrení a prevencii trestných činov voči spoločnosti.

 • spôsob, akým sú používané webové stránky a iné digitálne kanály (napr. ktoré stránky a časti stránok boli navštívené a aké pojmy boli vyhľadávané);
 • história nákupov;
 • vek;
 • adresa bydliska;
 • uvedené preferencie (napr. týkajúce sa výrobkov a služieb, záujmov a správania);
 • jazyk a ďalšie nastavenia digitálnych služieb;
 • výsledky prieskumov spokojnosti zákazníkov alebo marketingových prieskumov.

Právny základ: súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Zdieľanie osobných údajov s príjemcami a prenos osobných údajov

Osobné údaje sa môžu na účel spracúvania poskytovať aj iným spoločnostiam, ktoré sú alebo sa stanú právne súčasťou rovnakej skupiny spoločností ako spoločnosť The Brothers s.r.o. alebo s ktorými spoločnosť The Brothers s.r.o. spolupracuje s podnikom, ktoré poskytujú prepravu bežného tovaru (napr. nákladní dopravcovia). V takýchto prípadoch musia partneri spracúvať údaje ako samostatní prevádzkovatelia osobných údajov v súlade s ich vlastnými zásadami ochrany

Uchovávanie osobných údajov

Spracúvanie prebieha v súlade so zákonnými požiadavkami, čo znamená, že osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. Pre účely plnenia zmluvy uchovávame osobné údaje po dobu 10 rokov (120 mesiacov) podľa zákona o DPH, inak by došlo k nesplneniu povinnosti nepeňažnej povahy podľa zákona o DPH. V praxi to znamená, že údaje odstraňujeme, keď už nie sú relevantné alebo potrebné na analýzu, priamy marketing alebo na iné účely, na ktoré boli zhromaždené. Na marketingové účely nepoužívame informácie o transakciách nákupov, ktoré sú staršie ako 3 roky. Každá manipulácia s osobnými údajmi však prebieha za zachovania vysokej úrovne zabezpečenia a diskrétnosti.

Vaše práva a možnosti

Právo na prístup:

Chceme zachovať otvorenosť a transparentnosť o spracúvaní vašich údajov. Ak chcete získať ďalšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov, máte právo požiadať spoločnosť The Brothers s.r.o. o vydanie potvrdenia o tom, či spoločnosť The Brothers s.r.o. spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak áno, máte právo získať prístup k u svojim osobným údajom, ktorý vám poskytneme vo forme tzv. registra (najmä, účel, kategórie osobných údajov, kategórie príjemcov osobných údajov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, doba uchovávania alebo kritériá na určenie doby uchovávania, informácie o zdroji zhromaždených osobných údajov). Ak dostaneme žiadosť o získanie prístupu, môže sa stať, že si od vás vyžiadame ďalšie informácie, aby sme zistili, k akým údajom chcete získať prístup, a ubezpečili sa, že ich poskytneme správnej osobe.

Právo na opravu:

Kedykoľvek máte právo požiadať o opravu svojich osobných údajov, ak sú nesprávne. V rámci uvedeného účelu máte takisto právo na doplnenie akýchkoľvek neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz:

Máte právo požiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, a to v týchto prípadoch:

 • údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané alebo spracúvané;
 • odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a na spracúvanie neexistuje žiadny ďalší právny základ;
 • máte námietky týkajúce sa preváženia vašich záujmov nad spracúvaním vašich osobných údajov spoločnosťou The Brothers s.r.o. a neexistuje žiadny oprávnený záujem spoločnosti The Brothers s.r.o. na spracúvanie vašich osobných údajov, ktorý by bol dôležitejší ako váš záujem;
 • máte námietky voči spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
 • osobné údaje sú spracúvané nezákonne;
 • osobné údaje je potrebné vymazať, aby bol zachovaný súlad so zákonnou povinnosťou, ktorá sa na nás vzťahuje;
 • boli zhromaždené osobné údaje dieťaťa (osoby mladšej ako 16 rokov), za ktoré nesiete zodpovednosť ako zákonný zástupca týkajúcu sa používania IT služieb, napr. sociálnych médií.

Môže sa stať, že nevyhovieme vašej žiadosti o výmaz, a to v prípade, že nám v tom bránia zákonné povinnosti. Môže k tomu dôjsť v prípade, že spracúvanie je potrebné na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu a prístupu k informáciám, splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje, alebo na preukazovanie, uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie:

Máte právo požiadať, aby bolo spracúvanie vašich osobných údajov do určitej miery obmedzené a to, ak namietate správnosť vašich osobných údajov (počas obdobia, počas ktorého máme možnosť overiť správnosť osobných údajov), ak je spracúvanie osobných údajov nezákonné, namietate výmaz a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak my už osobné údaje na daný účel nepotrebujeme, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku alebo ak namietate preváženie vašich záujmov nad spracúvaním osobných údajov ( až do overenia, či oprávnené záujmy na našej strane prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami).

Právo namietať:

Oprávnený záujem:

Ak máte osobné dôvody týkajúce sa vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní vašich údajov, a to aj napriek vašej námietke voči spracúvaniu.

Právo na prenosnosť osobných údajov:

Ak je naše právo na spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov (napr. dátová brána).

Informácie o súboroch cookie

Keď používate web thebrothers.sk, môže dôjsť k zhromažďovaniu vašich osobných údajov. V takomto prípade sa ukladajú informácie o používaní a stránkach, ktoré ste navštívili. Môžu sa týkať technických údajov o vašom zariadení a internetovom pripojení, napríklad operačného systému, verzie prehliadača, IP adresy, súborov cookie a jedinečných identifikátorov. Pri návšteve webu thebrothers.sk, na ktorom sú poskytované naše služby, môžu byť používané rôzne technológie na rozpoznanie vašej osoby, aby sme získali viac informácií o používateľoch. Môže k tomu dochádzať priamo alebo prostredníctvom používania technológie tretích strán. Môže ísť napr. o používanie súborov cookie.

Čo je súbor cookie?

Existujú dva typy súborov cookie. Jeden typ slúži na uloženie textového súboru na dlhé obdobie, má však obmedzenú platnosť. Účelom tohto súboru cookie je poskytnúť vám informácie napríklad o tom, čo je nové od vašej poslednej návštevy. Druhým typom súboru cookie je tzv. relačný súbor cookie, ktorý nemá obmedzenú platnosť. Textový súbor zostáva dočasne uložený, kým surfujete na stránke, a slúži napríklad na to, aby sa zachovalo nastavenie používaného jazyka. Po zatvorení prehliadača sa textový súbor odstráni.

Prečo používame súbory cookie?

Na webe thebrothers.sk používame súbory cookie na sledovanie položiek, ktoré ste pridali do svojho nákupného košíka. K informáciám nemajú prístup tretie strany.

Ak chcete používať všetky funkcie webu thebrothers.sk, musíte vyjadriť svoj súhlas s používaním súborov cookie. Môžete to urobiť v nastaveniach prehliadača. Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete ich vypnúť v nastaveniach zabezpečenia prehliadača. V dôsledku toho však nebude web thebrothers.sk fungovať správne.

Máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic), www.dataprotection.gov.sk.

Kontaktné údaje

Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo ak máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

Oddelenie služieb zákazníkom

The Brothers s.r.o.,

Tehelná 292 093 03 Vranov nad Topľou

E-mail: gdpr@thebrothers.sk

Telefónne číslo: 0915 255 338

Zmeny zásad

Tieto zásady ochrany údajov môžeme aktualizovať s cieľom opraviť nezrovnalosti alebo zachovať súlad s novými zákonnými alebo technologickými požiadavkami. Najnovšiu aktualizovanú verziu zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na tejto stránke. O rozsiahlych zmenách (týkajúcich sa napr. účelov spracúvania osobných údajov alebo kategórií osobných údajov) vás budeme informovať webe thebrothers.sk.

Posledná aktualizácia 15. 06. 2018