Obchodné podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ je The Brothers s.r.o., so sídlom Tehelná 292 093 03 Vranov nad Topľou, Slovenská republika, IČO: 54422167, IČ DPH: SK2121710679, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vl.č. 43852/P, e-mail: objednavky@thebrothers.sk, telefónny kontakt: 0915 255 338.

TheBrothers.sk je internetový portál (ďalej len IP), na ktorom Používatelia môžu vyhľadávať a objednávať on-line jedlá, nápoje a pochutiny z ponuky. Používateľ je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva akékoľvek služby portálu TheBrothers.sk predovšetkým on-line objednávanie jedál z ponuky. Objednávka je zoznam požadovaného a špecifikovaného tovaru (jedlo, nápoje a pochutiny), ktoré Používateľ prostredníctvom IP TheBrothers.sk odošle do prevádzky spolu s dodatočnými údajmi: celé meno, adresa pre doručenie, telefonický kontakt a e-mailová adresa.

Objednávanie

Používateľ si môže objednať akékoľvek jedlo, ktoré je uvedené v ponuke zverejnené na portáli TheBrothers.sk

Objednávanie jedál cez www.thebrothers.sk je možné ako neprihlásený alebo prihlásený zákazník, ktorý má svoje konto vytvorené zaregistrovaním na našom eshope. Objednávky sú záväzné.

Objednávku je možné zrušiť telefonicky na čísle 0908 212 919 alebo osobne, v prípade, že ešte nie je vyrobená, alebo v prípade, že nie je v štádiu výroby a to maximálne do 10 minút od objednania tovaru.

Používateľ vyplnením objednávkového formulára, kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a následným potvrdením Objednávky zo strany Prevádzkovateľa uzatvára s Prevádzkovateľom platnú Zmluvu uzatvorenú na diaľku, na základe ktorej sa Prevádzkovateľ zaväzuje dodať jedlo a Používateľ sa zaväzuje zaplatiť.

Objednávka sa považuje za doručenú v momente odovzdania, doručenia požadovaného a špecifikovaného tovaru.

Platba

Platbu je možné zrealizovať:
• Pri osobnom odbere osobne v hotovosti alebo stravnými lístkami na prevádzke počas otváracích hodín prevádzky (zverejnených na www.thebrothers.sk),
• Pri prevzatí tovaru pri dovoze roznáškarom, a to hotovosťou alebo stravnými lístkami.
• Vopred on-line platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány portálu TheBrothers.sk

Príjmame stravné lístky všetkých spoločností
Platba prostredníctvom platobnej brány je možná kartami: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

Práva a povinnosti Používateľa

Používateľ vyhlasuje, že je plne spôsobilý na právne úkony, má viac ako 16 rokov a v prípade, že v čase vytvárania objednávky nedovŕšil požadovaný vek vytvára objednávku pod dohľadom dospelej, zverenej osoby.

Používateľ je povinný poskytnúť aktuálne, správne a pravdivé údaje.

Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

Používateľ sa zaväzuje kontaktovať Prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

Používateľ nie je oprávnený využívať služby IP k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie služby IP využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb serveru inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb IP, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.

Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje adekvátne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – cca 30 minút až 1 hodina a 45 minút. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný operátorom a bude mu ponúknutý podobný produkt. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje vystaviť a priložiť daňový doklad – pokladničný blok alebo vystaviť faktúru.

Komunikácia prostredníctvom sociálnej siete

IP TheBrothers.sk má stránku na sociálnej sieti Facebook. Ak komunikujete s Prevádzkovateľom prostredníctvom tejto stránky, napr. zdieľaním, komentovaním, likovaním, môže Prevádzkovateľ získať osobné údaje vašej osoby, napr. používateľské meno, fotku, emailovú adresu, geografickú polohu a príp. aj ďalšie údaje. Takto získané osobné údaje sa budú spracovávať v súlade so Zásadami používania údajov spoločnosti Facebook ako aj týmito Pravidlami ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke www.thebrothers.sk v záložke Ochrana osobných údajov.

Reklamácie

Pravidlá pre riešenie reklamácií a reklamačný poriadok sú uvedené na stránke www.thebrothers.sk v záložke Reklamácie.

Alternatívne riešenie sporov, sťažnosti a podnety spotrebiteľov

Prípadné spory medzi Prevádzkovateľom a Používateľom je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade môže Používateľ kontaktovať aj orgán alternatívneho riešenia sporov, ktorým je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia alebo spor riešiť prostredníctvom platformy riešenia sporov online ec.europa.eu/consumers/odr. Poskytovateľ odporúča skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, kontaktovať poskytovateľa cez kontakt uvedený na internetovej stránke www.thebrothers.sk pre vyriešenie vzniknutej situácie.

Sťažnosti a podnety spotrebiteľov sa Prevádzkovateľ zaväzuje vybaviť v lehote do 15 dní od prijatia sťažnosti alebo podnetu, o vybavení sťažnosti alebo podnetu zašle Prevádzkovateľ sťažovateľovi informáciu na mailovú adresu zadanú sťažovateľovi pre tento účel.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6 080 01 Prešov 1, Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, Prievozská 32, P. O. BOX č. 29, 827 99 Bratislava.

Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.7.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP. Zmena podmienok je platná a účinná pre obe zmluvné strany dňom nasledujúcom po dni zverejnenia zmeny na internetovej stránke www.thebrothers.sk.